1903 – 1935
Ks. kan. Jan WŁADZIŃSKI (1861-1935)
.
Kanonik Kapituły Kolegiaty Zamojskiej. Zasłużony rektor i od­nowiciel kościoła. Autor broszury pt. „Grunwald a Kościół Panny Maryi w Lublinie 1410­-1910”. Inicjator i realizator popiersia króla Władysława Jagiełły i pamiątkowej tablicy 1410-1910 w 500 rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem nad Zakonem Krzyżackim oraz Pomnika z prawej strony kościoła. Pamiątkowa tablica epitafijna znaj­duje się w nawie bocznej.

1935 – 11.1.1940
Ks. kan. Kazimierz GOSTYŃSKI (8.IV.1884-6.V.1942)

Aresztowany przez gestapo i zamordowany w komo­rze gazowej w Dachau. Pamiątkowa tablica epitafijna została poświęcona przez abp Bolesława Pylaka w dniu 9.05.1992 r. i znajduje się w nawie bocznej kościoła.

1940 – XI1.1944
Ks. Jan PODDĘBNIAK
.
W udostępnionych dokumentach kościoła brak bliższych informacji; znajdują się one z pewnością w Archiwum Archdiecezjalnym.

I.1945 – 2.IV.1945
Ks. Antoni THIEL
.
p. o. rektora kościoła. W udostępnionych dokumentach brak rów­nież bliższych informacji.

3.IV. 1945 – 18.11.1946
Ks. Stefan GALUSIŃSKI
,
który był jednocześnie proboszczem kościoła w Niedrzwicy Kościelnej.

– II.IV. 1947
Ks. prał. Michał SŁOWIKOWSKI

b. dyrektor Gimnazjum Biskupiego w Lublinie. Brak bliższych informacji.

12.IV.1947 – 22.I.1969
Ks. kan. Andrzej CHLASTWA
,
kanonik Kapituły Kolegiaty Zamojskiej. Skarbnik Kurii Bisku­piej w Lublinie. Zasłużony rektor i odnowiciel kościoła i plebanii. Pamiątkowa tablica epitafijna znajduje w naie bocznej kościoła.

28.I.-3.III.1969
Ks. mgr Władysław ZAKRZEWSKI,

p. o. rektora kościoła. Współpracował z Ks. Andrzejem Chlastawą, Ks. Stefanem Młynarczykiem i Ks. Mieczysławem Brzozo­wskim.

4.III.1969­ – 28.IX.1976
Ks. kan. dr Stefan MŁYNARCZYK,

były rektor kościoła św. Józefata przy ul. Zielonej. Kanclerz Kurii Biskupiej w Lublinie. Zasłużony rektor, odnowiciel kościoła i inicja­tor wielu uroczystości religijnych oraz konferencji popularno-­naukowych. Za jego rektoratu został ustanowiony własny hymn kościoła, śpiewany codziennie ra­no i wieczorem oraz we wszystkie święta Matki Bożej.

29.IX.1976-29.VIII.1982
Ks. Prof. dr hab. Mieczysław Brzozowski (30.X.1933- 29.XI.1991),

Zasłużony rektor, znakomity kaznodzieja, kapelan lubelskiej „Soli­darności” (od VII.1980) i honorowy kapelan Związku Żołnierzy Armii Krajowej (od 1976). Inicjator i organizator wielu uroczystości religijno­patriotycz­nych, konferencji popularno­naukowych oraz spotkań z ludźmi na­uki, kultury i sztuki. Za jego rektoratu rozpoczęło się umieszczanie pamiątkowych tablic naszych bohaterów narodowych, które sam po­święcał. Od 30.VTII.1982 do 29.XI.1991 był rektorem Wyższego Se­minarium Duchownego w Lublinie. Umieszczona w prawej nawie tablica epitafijna ­ przypomina jego zasługi, o których szerzej trak­tuje książka, pt. „ZAWSZE MIAŁ NADZIEJĘ­, KS. M. BRZOZO­WSKI ­ WSPOMNIENIA I RELACJE”, wydana w 1992 r. Współ­pracowali z nim między innymi: Ks. Wacław Oszajca ­ jako wikary, Ks. dr Dionizy Pietrusiński, Ks. dr Władysław Zakrzewski.

Ks. M. Brzozowski zmarł w Klinice Kardiologicznej w Krako­wie, po operacji serca, w dniu 29.XI.1991 r.

30.VIII.1982 – XI.1987
Ks. mgr Zbigniew Czerwiński,

­kontynuował i zakończył remont kościoła. Utrzymał tradycję odprawiania nabożeństw w intencji Ojczyzny. Zorganizował uro­czyste obchody 600. rocznicy chrztu i koronacji Władysława Ja­giełły, króla Polski i Litwy (2.III.1986). Po jubileuszu 25­-lecia święceń kapłańskich (16.11.1987) w listopadzie 1987 r. przeszedł do pracy w Ruchu Neokatechumenatu jako wędrowny misjonarz.

Od listopada 1987 r. do 6 lipca 2009r.
Ks. prałat dr Franciszek Przytuła

rektorem kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej był **Ks. prałat dr Franciszek Przytuła –**­ były Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Lublinie, a od 1993 r. kapelan Związku Żołnierzy Armii Krajowej ­ Oddział Lublin. Jako rektor doprowadził do szybkiego zbudowania nowego, pię­trowego Domu Rektoralnego, zakupienia i zainstalowania no­wych organów, generalnej renowacji ołtarza wielkiego i figury Najświętszej Maryi Panny oraz gruntownego remontu zewnętrz­nego kościoła i plebanii. Jako rektor i kapłan ­ w dniach od 19-­26.VI.1988 r. zorganizował w kościele Powizytkowskim Tydzień Eucharystyczny w ramach Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego w Lublinie. Jako duszpasterz kościoła rektoralnego i kapelan Związku Żołnierzy Armii Krajowej. kontynuował i rozwijał organizowane w tej świątyni uroczystości religijno-­patriotyczne, celebrując osobiście nabożeństwa roczni­cowe i Msze święte w intencji Ojczyzny oraz bohaterów narodo­wych i męczenników ­ tragicznych ofiar wrogiej przemocy. Wy­głaszał wstępy historyczne i okolicznościowe homilie z okazji świąt państwowych oraz innych obchodów i rocznic, związanych z dziejami narodu i państwa. Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju w uznaniu szczególnych zasług dla realizacji celów Stowarzyszenia nadał Ks. prałatowi dr. Franciszkowi Przytule KOMBATANCKI KRZYŻ ZASŁUGI. Aktu dekoracji dokonali przedstawiciele za­rządów SPKwK i Zw. Żołn. A.K. w dniu 12.V.1996 r. podczas uroczystej Mszy św. w intencji I Marszałka Polski Józefa Piłsud­skiego oraz Dowódcy II Korpusu i Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie Generała Broni Władysława Andersa.

Podczas mszy św. w dniu 20.06.1999r. ks. rektor Franciszek Przytuła poświęcił nowy sztandar Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju – pierwszej po II wojnie światowej organizacji kombatanckiej, założonej 23.05.1946 r. w Londynie – na bazie 270 tysięcy demobilizowanych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Po blisko 22 latach rektoratu (11.1987 – 06.2009) ks. prałat dr Franciszek Przytuła powrócił do pracy w Sądzie Metropolitalnym w Lublinie, lecz nadal sprawuje msze św. w Kościele Pobrygidkowskim jako jeden z kilku księży współpracujących z obecnym rektorem tej zabytkowej i historycznej świątyni.

Z inspiracji ks. prałat autor tego artykułu – Bogdan Walas – napisał kilka artykułów do Tygodnika Niedziela oraz książkę pt. Kościół Wniebowzięcia NMP w Lublinie w 1996 r. dla uczczenia 600. Rocznicy poświęcenia pierwszej kaplicy w 1396 r. a także broszurę historyczną pt. Agresja niemiecko-sowiecka Ruchu Oporu i Duszpasterstwo Kombatanckie w Archidiecezji Lubelskiej w 1997 r.

19.07.2009 r - nadal
Ks. kan. mgr Dariusz Marek Bondyra

Ks. kan. mgr Dariusz Marek Bondyra został rektorem tego kościoła 19.07.2009 r. i kontynuuje nadal tradycje utrwalone przez swoich poprzedników przy jednoczesnej współpracy i zaangażowaniu z organizacjami kombatanckimi oraz związkami osób represjonowanych i poszkodowanych: Związkiem Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego 1939-89, Związkiem Sybiraków, i Lubelską Rodziną Katyńską. Do szczególnych zasług obecnego rektora należą – prowadzenie od kilku lat generalnego remontu tej zabytkowej świątyni, jej stałego wystroju: Ołtarzy, ławek, stalli, jak również zabytkowych obiektów ruchomych. Większość tablic i tabliczek przeniesiono z nawy bocznej do wieży kościoła, tablicę i popiersie gen. M. Smorawińskiego i tablicę gen. K. Tumidajskiego do lewej wnęki, a tablicę i urnę z prochami Ofiar Katynia do kaplicy św. Barbary z neobarokową rzeźbą „Piety”. W lewej wnęce na obu bocznych ścianach umieszczono też tablicę z biografią Marszałka Józefa Piłsudskiego z 2007 r., a nad nią srebrny obraz Matki Bożej Miłosierdzia z wileńskiej Ostrej Bramy – dar Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju – Oddział Wojewódzki w Lublinie.

Pod popiersiem i tablicą gen. M. Smorawińskiego umieszczono też tablicę Związku Sybiraków – Środowisko Borowiczan – byłych żołnierzy Armii Krajowej.

Obecny rektor kościoła ks. kan. mgr Dariusz Marek Bondyra od szeregu lat (tj. od 19.07.2009 r.) po wieczornych niedzielnych mszach świętych – organizuje tzw. „Wieczory Muzyczne” z udziałem zespołów instrumentalnych i wokalnych, solistów i aktorów.

Kościół Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie oprócz zasadniczej swej roli duszpasterskiej – głoszenia Słowa Bożego, odprawiania mszy św. i nabożeństw i udzielania sakramentów świętych – posiada również poważne zasługi jako ośrodek społeczno – wychowawczy, kulturotwórczy i oświatowy. W latach rządów komunistycznych wyświetlane były tu filmy o tematyce biblijnej, religijnej i historycznej, które ze względu na swą treść nie mogły wówczas być prezentowane w objętych cenzurą kinach (np. Jezus z Nazaretu”, „Gologota”, „Sodoma i Gomora”, „Quo vadis” i inne).

W czasie rządów rektora ks. kan. dra S. Młynarczyka organizowane były w kościele konferencje o tematyce religijnej, historycznej i światopoglądowej.

Za rektora ks. dra M. Brzozowskiego miały miejsce cykle konferencji naukowych o tematyce moralnej i apologetycznej, np. rola chrześcijaństwa w kształtowaniu kultury polskiej, pierwiastki religijne w literaturze polskiej czy rola kościoła w czasie II wojny światowej. Prelegentami byli profesorowie i doceni Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Nieco odmienny charakter, lecz podobną rolę informacyjno – oświatową miały organizowane przez ks. M. Brzozowskiego prelekcje o tematyce historycznej i spotkania z aktorami polskich scen, którzy po nabożeństwach recytowali utwory naszych wieszczów, „ku pokrzepieniu serc”.

Te funkcje duszpasterskie i dydaktyczno – wychowawcze pełnili i nadal pełnią kapłani tej świątyni.

Obecny rektor kościoła ks. kan. mgr Dariusz Marek Bondyra od szeregu lat (tj. od 19.07.2009 r.) po wieczornych niedzielnych mszach świętych – organizuje tzw. „Wieczory Muzyczne” z udziałem zespołów instrumentalnych i wokalnych, solistów i aktorów.

Reasumując te wszystkie sfery działań i funkcje Kościoła Pobrygidkowskiego można stwierdzić, że stał się on rzeczywistym Sanktuarium Pamięci Narodowej.

Lublin, dn. 10.06.2021 r. Bogdan Walas

KSIĘŻA ZWIĄZNI Z KOŚCIOŁEM: (dawniej)

ks. Andrzej Chlastawa
ks. Piotr Kurowski
ks. Franciszek Jakubczyk
ks. Bolesław Szklarczyk
Ks. Władysław Zakrzewski
ks. Wawrzyniak
ks. Andrzej Maciąg
ks. Mieczysław Brzozowski
ks. Alfred Wierzbicki
ks. Michał Jabłoński
ks. Dionizy Pietrusiński
ks. Czesław Krakowiak
ks. Wacław Oszajca
ks. Mirosław Łopuch
ks. Piotr Rożek
ks. Hubert Czarnecki
ks. abp Zygmunt Kamiński
ks. Stefan Młynarczyk
ks. Cezary Rudzki
ks. Jarosław Woźniak
ks. Mikołaj Ścibior
ks. Mariusz Olszka
ks. Tadeusz Liminowicz
ks. Wiesław Janik
ks. Grzegorz Wojciechowski
ks. Zbigniew Czerwiński
ks. Franciszek Przytuła
ks. Mariusz Górniak
ks. Mieczysław Jabłoński
ks. Rafał Olchawski
ks. Jerzy Cieślicki
ks. Grzegorz Musiał
ks. Paweł Bartoszewski
ks. Andrzej Bubicz

KSIĘŻA ZWIĄZNI Z KOŚCIOŁEM: (obecnie)

ks. Dariusz Bondyra

ks. Jarosław Jęczeń

ks. Marcin Zieliński

ks. Piotr Goliszek

ks. Piotr Tylus

ks. Tomasz Adamczyk

ks. Franciszek Przytuła

POZIOM 1
1/1